Τα στάδια υλοποίησης ενός έργου

01

Ανάλυση απαιτήσεων & σχεδιασμός

Κάθε έργο είναι ξεχωριστό και απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση. Είτε πρόκειται για μια απλή ιστοσελίδα, ένα δυναμικό ηλεκτρονικό κατάστημα ή μια εφαρμογή λογισμικού με πολύπλοκη δομή, η αποτύπωση των απαιτήσεων του πελάτη είναι πάντα το πρώτο βήμα. Πραγματοποιείται ανάλυση και καταγραφή των απαιτήσεων και σχεδιασμός της προτεινόμενης λύσης.
02

Υλοποίηση & Αναθεωρήσεις

Κατά τη φάση της υλοποίησης πραγματοποιούνται οι απαραίτητες αναθεωρήσεις και προσαρμογές ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι το επιθυμητό τόσο από πλευράς ποιότητας και προδιαγραφών όσο και από πλευράς λειτουργικότητας. Κάθε βήμα της φάσης αυτής πραγματοποιείται σε συνεργασία και συμφωνία με τον πελάτη. Αποτελεί τον πυρήνα του έργου.
03

Έλεγχος & Παράδοση

Πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι απόδοσης και λειτουργικότητας και το προϊόν παραδίδεται στον πελάτη. Η διαδικασία της επικύρωσης και επαλήθευσης πριν την ολοκλήρωση ενός έργου αποτελεί την "λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά"...
04

Υποστήριξη και συντήρηση

Η παροχή υποστήριξης στον πελάτη και η εφαρμογή των τελευταίων ενημερώσεων μετά την ολοκλήρωση του έργου αποτελεί έναν από τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας του. Επίσης, κριτήρια επιτυχίας είναι ο βαθμός χρησιμοποίησής του και η ικανοποίηση του πελάτη.
TOP